Princip lokální distribuční soustavy (LDS)

LDS je síť pro rozvod energií, v níž je prostřednictvím jednoho připojovacího bodu napojeno více koncových odběratelů energií k nadřazené distribuční soustavě. Distribuční soustavu provozují licencované distribuční společnosti na území vymezeném těmito licencemi. Pro vznik LDS jsou typické komerční zóny, průmyslové zóny, obchodní centra, bytové komplexy a soubory rodinných domů.

Právní rámec je dán Energetickým zákonem číslo 458/2000 Sb., který definuje práva a povinnosti lokálního distributora a práva a povinnosti koncového odběratele.

LDS Portfolio

  • V současné době probíhají projektové přípravy pro provozovaní LDS v Praze. Distribuční provoz bude zahájen v první polovině roku 2021.